Verkoopvoorwaarden

Shop-Ping Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die aan ons toevertrouwd zijn. Samen met de bepalingen van de bestelling en de eventuele bijzondere voorwaarden, vormen zij de verkoopsovereenkomst. Door het ondertekenen van de overeenkomst of de bestelling of het aanvaarden van de orderbevestiging, herkent onze tegenpartij uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben aanvaard. Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle gesloten contracten, zelfs mondeling, in het kader van zakelijke relaties na een eerste bestelling.

Artikel 2: Shop-Ping heeft het recht om leverings-en / of betalingsvoorwaarden te veranderen als de duurtijd verstreken is. Indien u artikelen hebt ontvangen die u niet besteld heeft, dient u Shop-Ping op de hoogte te brengen. Indien u uitzonderlijke fouten ontdekt in de persoonlijke gegevens, dient u dit onmiddellijk te melden aan Shop-Ping.

Artikel 3: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ze kunnen ten alle tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te zijn, moet een bestelling schriftelijk worden doorgegeven. Elke bestelling verbindt de koper onherroepelijk. Ze kan niet geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. Het contract wordt enkel afgesloten na het aanvaarden van de bestelling door ons. De verbintenissen, aangegaan door onze agenten, vertegenwoordigers of makelaars, binden ons niet en zijn enkel geldig mits onze schriftelijke bevestiging.

Artikel 4 : Shop-Ping verbindt er zich toe uw bestelling te verpakken en te versturen op de meest geschikte manier.

Artikel 5: De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze onze kantoren en magazijnen, ongeacht de plaats, de wijze en de voorwaarden van levering. Ze worden vervoerd op kosten, risico en gevaren van de bestemmeling.

Artikel 6: De leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer wij ze uitdrukkelijk hebben aangegeven, en schriftelijk aanvaard hebben. Ze kunnen veranderen afhankelijk van de beschikbare voorraad. Elke eventuele vertraging van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een strafbeding, noch reden zijn tot ontbinding an de overeenkomst. Omstandigheden buiten onze wil, van zulke aard dat de uitvoering van de overeenkomst niet langer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van overmacht geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder verplichting tot schadevergoeding, Voorbeelden hiervan zijn: verbod tot invoer of uitvoer - maatregelen uitgevaardigd door de officiële instanties die de leveringen onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan het moment waarop het contract werd afgesloten – onderbreking in het spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, enz. ...

Artikel 7 : Betalingsmogelijkheden : PayPal, bankkaart.

Artikel 8: Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te storten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

Artikel 9: Geen enkele klacht is aanvaardbaar tenzij ze aangetekend en schriftelijk geformuleerd werd binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen. Geen enkele terugzending is toegestaan zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord dat de natuur, de hoeveelheid en de waarde preciseert van de goederen die er eventueel het voorwerp van zouden uitmaken. Het schort in geen geval de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op. Het verzenden van de retour moet voldoende gefrankeerd zijn, en dit in overleg met Shop-Ping. Het geretourneerde product moet in dezelfde staat ontvangen worden als de staat waarin het naar u verzonden is geweest. Vermeld duidelijk de reden van retour en al uw contactgegevens (inclusief uw telefoonnummer waarop we u overdag en 's avonds kunnen contacteren). Na ontvangst van de geretourneerde producten, zullen wij het aankoopbedrag verminderd met de administratie-en verzendkosten terugstorten. Het artikel kan niet worden geretourneerd in de volgende gevallen:

• Het artikel is niet meer in zijn oorspronkelijke staat.

• Het artikel is beschadigd na gebruik.

• Het artikel is niet volledig.

• De verpakking is niet de originele of is niet intact.

Artikel 10: De software die wij aanbieden blijft eigendom van de fabrikanten. Er wordt enkel een licentie tot gebruik verleend. De gebruiker mag, onder geen enkele vorm hoe dan ook, deze afstaan, in concessie geven, verpanden, inzage geven of gratis uitlenen. Hij zal de eigendomsvermeldingen op de programma's en gebruikshandleidingen in goede staat onderhouden, en erop toezien dat de vertrouwelijkheid van de software wordt geëerbiedigd. De klant die een opdracht tot reproductie geeft, wordt geacht de rechten op het origineel te bezitten. De klant neemt, in voorkomend geval, de volle verantwoordelijkheid tegenover derden op zich, en ontheft onze maatschappij van haar verantwoordelijkheid.

Artikel 11: Behoudens bijzondere kontraktuele bepalingen, hebben onze aanbiedingen en prijslijsten een puur indicatief karakter. Indien, na het aanvaarden van de bestelling of tijdens de uitvoering ervan, de prijzen zouden stijgen om redenen onafhankelijk van onze wil, vb.: stijging van de prijs der grondstoffen, van de loonkosten, van de sociale lasten, enz., zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding met deze stijgingen.

Artikel 12: Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de fakturen ten volle kontant betaalbaar. Wissels, kwijtschriften, het aanvaarden van de vereffening of het portvrijdom der vrachtkosten brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch een afwijking van de huidige clausule of de andere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 13: Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 1% per maand. In geval van niet betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met minimum van 50 Eur. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper zich het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 14: In geval van volledige niet-betaling van de prijs en alle bijkomstig heden, in geval van beslaglegging ten laste van de koper, van concordaats-aanvraag, van failliet-verklaring, van publicatie van een geprotesteerde wissel of de in vereffening stelling van de mede-kontraktant, vooraleer de betaling werd uitgevoerd, behoudt onze maatschappij zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verbreking van het lopende kontrakt in te roepen, evenals van alle nog uit te voeren kontrakten en de nog lopende bestellingen, door middel van het versturen van een aangetekende brief die een vernietiging van rechtswege teweegbrengt. In geval van verbreking ten nadele van de koper, is aan onze maatschappij een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 30 % van de totale verkoopsprijs, wat niet kan beletten dat onze maatschappij een hogere schadevergoeding kan eisen als zij het bewijs levert dat de opgelopen schade 30 % overschrijdt.

Artikel 15: In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken in Dinant, of een rechtbank naar keuze van de verkoper, bevoegd.

Product added to wishlist
Product added to compare.